Yleistä sosiaalityöntekijöille

Sosiaalityön keskeinen elementti on asiakkaiden autonomian vahvistaminen. Asiakas on elämänsä paras asiantuntija. Sosiaalityön keskeiset ammatilliset ja eettiset lähtökohdat ja valmiudet ovat avainasemassa myös sosiaalityöntekijän ja romaniasiakkaan kohdatessa.

Tässä joitakin neuvoja, jotka pätevät usein myös muiden vähemmistöjen sekä pääväestön kanssa tehtävään sosiaalityöhön:

Tutustu asiakkaasi kulttuuriin, mutta älä oleta, että hän stereotyyppisesti sopisi ajatuksiltaan tai tavoiltaan hahmottamaasi henkilökuvaan. Suomen romanit ovat yhtä monimuotoinen väestönosa kuin valtaväestökin. Romanikulttuuria tulkitaan, sovelletaan ja tapakulttuuria noudatetaan eri tavoin yksilöistä ja perheistä riippuen. Kaikki ovat yksilöitä, myös vähemmistöihin kuuluvat asiakkaat.

Kulttuurista voi keskustella ja kysellä yleisemminkin, ei ainoastaan suhteessa asiakkaan elämäntilanteeseen. Sosiaalityössä kotikäynti on usein paras tapa oppia tuntemaan asiakkaan maailmaa.

Tarkastele kriittisesti omia asenteitasi, elämänpiiriäsi ja ennakkokäsityksiäsi. Hahmottamalla omaa tulkintatapaasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä voit lisätä ammatillista osaamistasi työskennellessäsi monimuotoisen asiakaskunnan kanssa. 

Ota työssäsi huomioon pitkäaikaisen rasismin ja syrjinnän vaikutukset. Ota myös huomioon se, etteivät romanit aina tunnista syrjintää syrjinnäksi, koska ovat tottuneet tietynlaiseen kohteluun. Syrjintäkokemukset voivat vaikuttaa itsetuntoon, motivaatioon ja uskallukseen ottaa haasteita vastaan.

Tuo esiin, että sosiaalityö perustuu lakiin eikä sosiaalityöntekijän henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Anna tietoa monipuolisesti, monikanavaisesti ja ammattisanastoa välttäen.