3. Edistetään romanien yhdenvertaista kohtelua palveluja haettaessa

Romaniväestön elinolosuhteet ja asuntotilanne ovat kohentuneet viime vuosina. Varsinkin asumiseen liittyy kuitenkin edelleen monia ongelmia.

Kansainväliset järjestöt ovat antaneet Suomelle monia huomautuksia romanien asumiseen liittyvästä syrjinnästä. Myös Vähemmistövaltuutettu on raportoinut toistuvasti romanien kokemasta syrjinnästä asumisessa ja asukasvalinnoissa.

Arjen rasismi lisää romanien turvattomuutta sekä heikentää luottamusta valtaväestöön ja viranomaisiin. Turvattomuuden vähentämiseksi tulee kehittää tehokkaita toimenpiteitä ja vuorovaikutusta vahvistavia yhteistyömuotoja.

Romaniväestössä on tapahtumassa sosioekonomista eriytymistä ja osa romaneista on syrjäytymässä sekä omasta yhteisöstään että yhteiskunnasta.

Erityinen huolenaihe ovat nuoret aikuiset ja nuoret perheet. Monissa romaniperheissä kohdataan sekä vanhemmuuteen että yleensä elämänhallintaan liittyviä ongelmia.

Eri selvitysten tulokset osoittavat, että romaniväestö tuntee heikosti terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä tekijöitä. Romaninuoria tulisi kannustaa myös liikunnan pariin sekä kouluissa että kuntien vapaa-ajantoiminnassa.

Toimintalinjaus 5.
Edistetään romaniväestön hyvinvointia ja tehostetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdentumista.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

  • Tehostetaan monialaista yhteistyötä romanien syrjäytymisen ehkäisyssä paikallisella tasolla yhteistyössä romanitoimijoiden kanssa.
  • Suunnataan resursseja romaniväestöön kohdistuvaan perhetyöhön ja aikuissosiaalityöhön.
  • Neuvolatoiminnassa sekä lasten ja nuorten terveysneuvonnassa ja terveystarkastuksissa otetaan huomioon romaniperheiden kokonaistilanne ja mahdollinen tuen tarve.
  • Tehostetaan romaniväestölle suunnattua ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja kiinnitetään huomiota romaninuoriin yhtenä ehkäisevän päihdetyön erityiskohderyhmänä.
  • Otetaan kuntien liikuntapalveluissa huomioon eri ikäryhmiin kuuluvien romaninaisten ja -miesten liikuntaharrastusmahdollisuudet ja tiedotetaan liikuntapalveluista romaniväestölle.

Esimerkki: VAST VASTENSA

Toimintalinjaus 6.
Turvataan yhdenvertainen kohtelu asumisessa ja vähennetään turvattomuutta.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

  • Lisätään kuntatasolla poikkihallinnollista, sosiaalitoimen, asuntotoimen, velkaneuvonnan ja kiinteistöyhtiöiden yhteistyötä ja edistetään hyvien hallintotapojen noudattamista yksittäisten romaniperheiden asumiseen liittyvien ongelmien selvittämisessä.
  • Tiedotetaan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan mukaisista sekä kulttuuriset piirteet huomioivista menettelytavoista asukasvalinnoissa.
  • Paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa kiinnitetään huomiota etnisen syrjinnän ja arjen rasismin ehkäisyyn yhteistyössä paikallisten romanien kanssa ja kehitetään toimenpiteitä ja niiden seurantaa romaniväestön kokeman turvattomuuden poistamiseksi.

Esimerkki: Oma koti kullan kallis –seminaarit

Lisää tietoa asumisesta ja muista palveluista.