1. Lisätään romanilasten ja -nuorten osallistumista koulutukseen eri koulutusasteilla

Vähäinen koulutus on usein syynä huono-osaisuuteen ja myös keskeinen romanien työllistymisen este.

Koulutustason nostaminen on ainoa tehokas keino estää pysyvästi romanien syrjäytyminen ja riippuvuus erilaisista toimeentulotukimuodoista.

Toimintalinjaus 1.
Lisätään romanilasten osallistumista ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2010) todetaan muun muassa, että romanilasten esiopetuksessa otetaan huomioon romanikulttuurista johtuvat erityistarpeet ja annetaan mahdollisuuksien mukaan romanikielen opetusta.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

 • Kehitetään avoimen varhaiskasvatuksen muotoja ja lisätään tiedotusta varhaiskasvatuksesta romanivanhemmille.
 • Lisätään romanilasten esiopetukseen osallistumista tiedottamalla romanivanhemmille esiopetuksen tärkeydestä muun muassa neuvoloissa tehtävien lasten 3- ja 5- vuotistarkastusten yhteydessä.
 • Tuetaan sijaishuollon piirissä olevien romanilasten kasvatusta ja oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin.
 • Vahvistetaan romanikielen opetusta, romanikulttuurin tuntemusta ja monimuotoisuutta sekä romanilasten identiteetin kehittymistä palkkaamalla romanitaustaisia varhaiskasvattajia ja romanikulttuurinohjaajia päiväkoteihin sekä käynnistämällä kielipesätoimintaa.

Esimerkki: Romanitaustaiset varhaiskasvatusavustajat 

Esimerkki: Kasvatuskumppanuus romanikodin kanssa - Kauhajoen malli

Esimerkki: Romanilasten digitarina-työpajat

Toimintalinjaus 2.
Lisätään romanilasten ja -nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

 • Taataan turvallinen oppimisympäristö ja puututaan tehokkaasti romanilasten koulukiusaamiseen.
 • Lisätään kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedotusta vanhemmille sekä vahvistetaan yhteistyömuotoja paikallisella tasolla kouluviranomaisten ja paikallisten romanityöryhmien välillä.
 • Tuetaan romanioppilaiden opiskelua yleisopetuksessa kehittämällä tukiopetusta, opinto-ohjausta ja oppilashuollon palveluja.
 • Tuetaan romanioppilaiden osallistumista läksykerhoihin ja muuhun opiskelua tukevaan kerhotoimintaan.
 • Hyödynnetään oppisopimusta, vaihtoehtoisen ammattikoulun tarjoamia mahdollisuuksia sekä nuorten työpajatoimintaa romaninuorten työssäoppimisen, koulutukseen ohjautumisen sekä työmarkkinoille pääsyn väylänä.
 • Opettajien vuotuisessa täydennyskoulutuksessa käsitellään myös romanilasten ja -nuorten opetukseen liittyviä aihekokonaisuuksia samoin kuin syrjinnän ja kiusaamisen tunnistamista ja siihen puuttumisen keinoja.
 • Otetaan romanilapset ja -nuoret huomioon kunnallisia lastensuojelulain mukaisia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia laadittaessa ja toimenpiteitä suunniteltaessa.

Esimerkki: Kangasniemen parityöskentelymalli

Esimerkki: Romaniklubi ja NevoDrom –projekti

Lisää tietoa romanilasten ja -nuorten koulutuksesta