2. Lisätään aikuiskoulutusta ja parannetaan romanien sijoittumista työmarkkinoille

Joka viides, joidenkin arvioiden mukaan jopa puolet työikäisistä romaneista on työttömänä. Tästä syystä suuri osa romaneista elää erilaisten yhteiskunnan tarjoamien tukien varassa.

Romanien tavoite ei kuitenkaan ole joutua esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaiksi. Heidän heikkoa sosio-ekonomista tilannettaan selittävät muun muassa aikaisempi kiertävä elämäntapa ja tästä johtuva alhainen koulutustaso sekä romanien kohtaama syrjintä.

Vähäinen koulutus ja työkokemuksen puute ovat syrjinnän ohella keskeisiä romanien työllistymisen esteitä.

Romaniasiakkailta puuttuu usein malleja erilaisista ammateista. Nuoret romanit joutuvat tekemään päätöksiä ammatinvalinnasta hyvin suppean tiedon varassa. Tästä syystä ammatinvalinnanohjaus niin peruskoulussa kuin työvoimatoimistoissa on tärkeää.

Kulttuurikin vaikuttaa työllistymiseen, mutta ei niin paljon, kuin monesti luullaan. Esimerkiksi romaniasu ei estä opiskelua tai työskentelemistä.

Toimintalinjaus 3.
Tehostetaan romaniväestön osallistumista ammatilliseen koulutukseen.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

  • Kohdistetaan perusopetuksen lisäopetusta romaneille ja hyödynnetään erityisesti kansanopistojen tarjontaa lisäopetuksessa.
  • Tiedotetaan romaniväestölle aikuisopiskelun ohjaus- ja neuvontapalveluista sekä koulutuksellisista ja ammatillisista vaihtoehdoista ja vahvistetaan opinto- ja ammatinvalinnanohjausta.
  • Tuetaan oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ja lisätään romaniväestön oppisopimuskoulutusta eri työtehtäviin ja ammattialoille yksityisellä ja julkisella sektorilla hyödyntämällä myös tuettua oppisopimusmahdollisuutta.

Esimerkki: Helsingin Diakonissalaitoksen Tempo-projekti

Toimintalinjaus 4.
Tuetaan ja edistetään romaniväestön sijoittumista työmarkkinoille.

Poimintoja kunnille ROMPOssa ehdotetuista toimenpiteistä:

  • Vahvistetaan moniammatillista palvelua tarvitsevien, vaikeasti työllistyvien romanien ohjausta esimerkiksi työvoiman palvelukeskusten työllistymistä tukevien palvelujen piiriin.
  • Hyödynnetään aktiivisesti myös työpajatoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia työllistymisen tukena.
  • Edistetään romanien työllistymistä avoimille työmarkkinoille hyödyntämällä TE-toimiston tukitoimia, kuten työnhaun tukea, työelämävalmennusta ja palkkatukea sekä suuntaamalla tiedotusta työnantajille mahdollisuudesta solmia oppisopimus palkkatuella ja käyttää ns. TOPPIS-mallia.
  • Otetaan TE-keskusten ja TE-toimistojen yrityspalveluissa huomioon romanit potentiaalisina yrittäjinä ja kehitetään heille suunnattua yrittäjyysneuvontaa, -koulutusta ja tukipalveluita.
  • Tiedotetaan romaneille osuuskuntamuotoisen yrittäjyyden mahdollisuuksista ja tukimuodoista.

Esimerkki: TE-toimiston infotilaisuudet romaneille

Lisää tietoa aikuiskoulutuksesta ja romanien työllistymisestä.