ROMPO edistää yhdenvertaisuutta

Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) on tehty vuosille 2010–2017.

Sen kunnianhimoinen tavoite on, että vuonna 2017 Suomi on Euroopassa edelläkävijä romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Erityistoimia tarvitaan

Nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä antavat jo mahdollisuudet romaniväestön aseman parantumiseen. Silti romanien kohtaaman syrjinnän kitkeminen edellyttää myös erityisiä toimia.

Ohjelman ovat laatineet yhdessä viranomaiset ja romanit. Romaniväestön osallistuminen ja sitoutuminen heitä koskevien asioiden eteenpäin viemiseen on edellytys sille, että kehittämistyö onnistuu.

ROMPOn käynnistäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan (v. 2011). Tämä on ensimmäinen kerta, kun romanit mainitaan hallitusohjelmassa.

Hyvät käytännöt esiin

Romanipoliittinen ohjelma perustuu kuudelle painopisteelle ja niiden sisältämille toimintalinjauksille.

Lisäksi siinä nostetaan esiin muun muassa kuntien ja järjestöjen toteuttamia hankkeita sekä muita hyviä käytäntöjä, joilla on parannettu romanien asemaa.

Ohjelma sisältää kymmeniä toimenpidesuosituksia. Näille sivuille on koottu esimerkkejä niistä toimista, joita esitetään kunnille ja paikallistason viranomaisille.

ROMPOn painopisteet:

  1. Lisätään romanilasten ja –nuorten osallistumista koulutukseen eri koulutusasteilla
  2. Lisätään aikuiskoulutusta, minkä avulla romanien sijoittuminen työmarkkinoille parantuu.
  3. Edistetään romanien yhdenvertaista kohtelua palveluja haettaessa.
  4. Tuetaan romanikielen ja –kulttuurin kehittymistä ja elpymistä.
  5. Edistetään romanien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja tasavertaisuutta.
  6. Vahvistetaan romanien osallistumismahdollisuuksia ja kehitetään romanipolitiikkaa.