Työsuojeluviranomaiset

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo oman alueensa työpaikkojen työoloja ja yhdenvertaisuutta. Valvonnan lisäksi työsuojelu hoitaa asiakkailta tulleita aloitteita, jotka kuuluvat työsuojeluviranomaisen tehtäviin.
 
Työelämässä esiintyy valitettavasti syrjintää, häirintää ja epäasiallista kohtelua. Häirinnäksi nimitetään useimmiten järjestelmällistä ja jatkuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä. Se on aina lain ja yleisen hyvän tavan vastaista ja siten vastuutonta ja kiellettävää käyttäytymistä työssä. Häirintää eivät ole ihmisten väliset näkemyserot tai erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina ja huonontaisivat keskinäisiä suhteita.
 
Työsyrjintää koskevan asian voi laittaa vireille aluehallintovirastossa kirjallisella selvityspyynnöllä, jonka perusteella työsuojeluviranomainen arvioi, voiko kyse olla yhdenvertaisuuslain tarkoittamasta syrjinnästä. Tarvittaessa työsuojeluviranomainen ryhtyy selvittämään asiaa työnantajan kanssa, yleensä kirjallisella menettelyllä.
 
Selvitystyön valmistuttua harkitaan, onko tarvetta ohjata työnantajan toimintaa toimintaohjein tai kehotuksin, ja asiassa laaditaan tarkastuskertomus. Lisäksi työsuojeluviranomainen harkitsee, onko perusteltua aihetta epäillä, että työsyrjintärikoksen tunnusmerkistö täyttyy. Siinä tapauksessa työsuojeluviranomainen voi tehdä asiasta ilmoituksen poliisille.