Romanijärjestöt

Romanijärjestöt ovat keskeisessä roolissa siinä, että romaniväestön tietoisuus oikeudesta syrjimättömään kohteluun lisääntyy ja voimavarat viedä syrjintätapauksia eteenpäin lisääntyvät. Tietoisuuden herättämisen ja vertaistuen antamisen on todettu olevan erittäin tärkeää taistelussa syrjintää vastaan.
 
Romanijärjestöt tarvitsevat lisää voimavaroja, toimintamahdollisuuksia ja verkostoitumista muun järjestökentän kanssa. Myös romaniväestön osallistumista järjestötoimintaan on edistettävä osallistumis- ja vaikuttamiskanavien monipuolistamiseksi.
 
Romaniväestön osallistuminen kansalaisyhteiskunnan toimintaan vaatii kehittämistyötä huolimatta siitä, että järjestötoimintaa on ollut olemassa jo varsin pitkään.