Romanipoliittisen ohjelman seuranta

Tiivistelmä ROMPOn seurantaraportista
 
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ajalle 6.3.2012 - 31.12.2013 Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon ohjaus- ja seurantaryhmän, jonka tehtävänä on koordinoida ja seurata ohjelman toimeenpanoa yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien, romanijärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työryhmän jäseniä ovat eri ministeriöt, Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän kaupunki, valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta, Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta, Jyväskylän kaupungin paikallinen romanityöryhmä sekä viisi romanijärjestöä. Pysyvinä asiantuntijoina ovat alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien suunnittelijat, valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, vähemmistövaltuutetun toimiston ylitarkastaja sekä Opetushallituksen opetusneuvos.
 
Romanipoliittisen ohjelman toteutumista koskeva ensimmäinen seurantaraportti valmistui vuonna 2013. Seurantaraporttiin kerättiin tietoa ministeriöiltä ja muilta vastuutahoilta, kunnilta kuntakuulemisen (11.10.2013) yhteydessä ja romaneilta esimerkiksi järjestökuulemisen (17.5.2013) välityksellä. Raportissa tarkastellaan, miten romanipoliittisen ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet työllisyyden, koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, syrjinnän vastaisen toiminnan ja asumisen alalla. Lisäksi raportissa selostetaan, miten ohjelmaa on toteutettu alueellisella ja paikallisella tasolla. Raportissa on kerrottu myös romaninaisia ja -lapsia koskevista toimenpiteistä ja hankkeista.
 
Seurantaraportin mukaan ohjelma on toteuttanut sikäli tavoitteensa, että se on tuonut saman pöydän ääreen eri romanipolitiikan toimijoita ja parantanut romaniasioiden koordinointia valtionhallinnossa. Myös romaniväestö itse tukee ohjelmaa ja vie sitä eteenpäin vaikutuskanaviaan pitkin. Luottamuksellisista suhteista valtionhallinnon eri toimijoiden ja romaniväestön välillä kertoo muun muassa se, että vaikeistakin aihepiireistä kuten lähisuhde- ja perheväkivallasta on voitu tehdä tutkimuksia. Opetuksen alalla on tapahtunut myönteistä kehitystä etenkin Opetushallituksen hankkeiden ja kunnille osoitetun valtionavustuksen myötä.
 
Raportissa kuitenkin muistutetaan, että ohjelman toimeenpano on edelleen haasteellista etenkin paikallisella tasolla. Monet kunnat kärsivät resurssipulasta, mikä vaikuttaa kielteisesti tavoitteiden toteuttamiseen. Monissa kunnissa vallitsee myös epätietoisuus siitä, kenen vastuulla ohjelman toimeenpano ja romaniasiat ovat. Haasteita on myös sosiaali- ja terveyssektorilla, romanien työllistymisessä ja aikuiskoulutuksessa. Myös osaa romaninuorista koskettava syrjäytymisriski on raportin mukaan ajankohtainen huolenaihe.
 
Seurantaraportin johtopäätöksissä arvioidaan seurannan uudistamistarpeita. Tavoitteena on, että seuranta toteutettaisiin jatkossa komission vuosittaisen kyselyn pohjalta. Ohjelman voimassaolon aikana moni toimenpiteistä on jo toteutunut. Siten jatkossa olisi tarkoituksenmukaista keskittää seuranta vain niihin toimenpiteisiin, joiden toteutuminen on kesken. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, miten toimenpiteet vaikuttavat eri tavoin romaninaisiin ja -miehiin. Johtopäätöksissä esitetään myös, että seuranta olisi jatkossa romaniasiain neuvottelukunnan yhteyteen perustettavan alajaoston vastuulla. Tämä tosin edellyttäisi muutosta neuvottelukunnan toimintaa määrittävään asetukseen ja riittävien resurssien varaamista alajaoston toiminnan tueksi. Neuvottelukunta on keskustellut asiasta, mutta ei ole ottanut siihen muodollista kantaa.