4. Sanomalehdet vaikuttavat

TAVOITE: Pohtia, miten 1800-luvun media vaikutti valtaväestön käsitykseen romaneista.
MATERIAALIT: Lehtikatkelmat, 2 kpl
TOTEUTUS: Oppilaat lukevat tekstikatkelmat ja pohtivat sen jälkeen

a) Millaisen kuvan romaneista tekstit antavat?
b) Miten tällainen kirjoittelu vaikutti romanien ja pääväestön suhteisiin 1800-luvulla?

1. TEKSTI

Mustilaisten nuorisosta nousewasta owat taas ehdotelleet, että jos ne woitaisiin eroittaa wanhemmistansa, pitäisi koetettaman kristillisyyden opin ja siwistyksen kautta saada lauhentaa heidän syntyessä saatua mielen raakuttansa ja sillä tawalla saattaa heistä alulle niitä taipumuksia ja waatimuksia, joita wakinainen ja rauhallinen kansakunnallinen elämä tuottaa.

(Tapio-lehti v. 1864. Tervonen Miika: Kiertolaisia, silmätikkuja ja rintamamiehiä: autonomian ajan loppupuolelta toiseen maailmansotaan (1860–1945). Teoksessa Pulma Panu (toim.) Suomen romanien historia. SKS 2012.)

2. TEKSTI

Mustalaiset. Jos kaadamme pari pisaraa öljyä wedellä täytettyyn astiaan ja sitten hylkytämme astiaa, että siinä olewat molemmat aineet, wesi ja öljy, tulewat liikkeesen, niin siitä seuraa että nuot ennen koossa olewat öljypisarat erkanewat toisistaan. Ne jakaantuwat pieniin, melkein näkymättömiin osiin ja katoowat weteen; mutta ne eiwät yhdisty sen kanssa, sillä wesi ja öljy owat täydellisesti erilaisia, toisilleen wieraita ja wihollisia aineksia. Niin kuin öljypisarat wedessä, samoin owat mustalaiset siwistyneiden kansain joukossa. Ne owat hajoitetut ympäri maailmaa, mutta missä tahansa me tapaamma yhden jäsenen tästä kansakunnasta, niin hänen ulkomuotonsa kohta puhuu meille sukuperästään. […]

(Turun Lehti, v. 1886. Tervonen Miika: Kiertolaisia, silmätikkuja ja rintamamiehiä: autonomian ajan loppupuolelta toiseen maailmansotaan (1860–1945). Teoksessa Pulma Panu (toim.) Suomen romanien historia. SKS 2012.)

VINKKI: Voitte jatkaa keskustelua siitä, miten media vaikuttaa romanien ja valtaväestön suhteisiin tänään.

Miten romanit esitetään mediassa, millaisen kuvan heistä saa esimerkiksi sanomalehtiä lukemalla? Tarkastelkaa myös sitä, missä romanit eivät näy (esim. mainokset).

Voit tuoda tunnille mukanasi materiaalia, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä, mainoksia ym.