Romanien oikeudet kansainvälisessä yhteistyössä

Euroopan neuvosto

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto (EN) keskittyy demokratian ja ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen. EN:lla on pitkät perinteet romanien aseman parantamisessa sekä romanien ihmisoikeuksien vahvistamisessa.
 
EN:n yhteydessä toimii Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT), jonka tehtävänä on valvoa Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista. EIT on antanut useita langettavia tuomioita koskien romanien ihmisoikeuksien toteutumista.
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artikla turvaa sopimuksella taattujen oikeuksien ja vapauksien nauttimista ilman rotuun, kieleen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää.
 

ETYJ

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) käynnisti vuonna 2003 toimintaohjelman romanien ja sintien (Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti within the OSCE Area) aseman parantamiseksi. Toimintaohjelma on muodostunut tärkeimmäksi Etyjin romanipolitiikan ohjenuoraksi.
 
Etyjissä toimii myös vähemmistövaltuutettu, joka kiinnittää työssään huomiota etnisiin vähemmistöihin ja eri vähemmistöryhmien välisiin jännitteisiin.
 

YK

Kansainväliset ihmisoikeussopimukset antavat perustan romanien aseman parantamiselle sekä romanikielen ja -kulttuurin säilyttämiselle.
 
Esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus (SopS 8/1976), taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva sopimus (SopS 6/1976) ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamiseen tähtäävä ns. rotusyrjintäsopimus (SopS 37/1970) turvaavat ihmisoikeuksia kaikille etnisestä alkuperästä tai vastaavista henkilöön liittyvistä seikoista riippumatta.
 
YK:n ohjelmat ja järjestöt, kuten lastenjärjestö UNICEF ja kehitysohjelma UNDP, ovat kiinnittäneet omassa toiminnassaan ja erityisalueillaan huomiota romanien asemaan.
 

Maailmanpankki

Maailmanpankin (World Bank) pyrkimykset köyhyyden poistamiseksi ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi vaikuttavat myös romanien elinolosuhteisiin. Yksi Maailmanpankin merkittävimmistä romaneja koskevista hankkeista on Romanien osallisuuden vuosikymmen 2005–2015 (The Decade of Roma Inclusion eli ns. Roma Decade), jonka tavoitteena on romanien koulutuksen, työllisyyden, terveyden ja asumisen edistäminen.
 
Romanien osallisuuden vuosikymmenen yhteydessä perustettiin myös Romanien Koulutusrahasto (Roma Education Fund, REF), joka tukee romanien koulutukseen liittyviä hankkeita.
 
Leea Rautanen